Shri Ganesh Atharvashirsha: Lyrics in English & Sanskrit, With Translations and Meanings in English and Hindi

Shri Ganesh Atharvashirsha, a profound hymn dedicated to Lord Ganesha, holds a special place in Hindu scriptures. Comprising verses from the Atharvaveda, this sacred text is revered for its spiritual depth and the insights it provides into the nature of Lord Ganesha, the remover of obstacles. In this comprehensive article, we will delve into the Shri Ganesh Atharvashirsha, presenting its original Sanskrit verses, English translations, and an exploration of the profound meanings and significance embedded within this timeless hymn.

 

Shri Ganesh Atharvashirsha | ReSanatan.com
 

Shri Ganesh Atharvashirsha : Lyrics in English

Shri Ganeshaya Namah॥

॥ Shanti Path ॥

Om Bhadram Karnebhih Shrinuyama Devah 

Bhadram Pashyemakshabhiryajatrah 

Sthirairangais Tushtuvamsastanubhih 

Vyashema Devahitam Yadayuh 


Om Swasti Na Indro Vriddhashravah 

Swasti Nah Pusha Vishwavedah

Swasti Nas Tarksyo Arishtanemih 

Swasti No Brihaspatirdadhatu 


Om Shantih Shantih Shantih ॥Ath Shri Ganapati Atharvashirsha Stuti॥

॥Upanishad॥

Om Namaste Ganapataye

Tvameva Pratyaksham Tatvamasi

Tvameva Kevalam Kartasi 

Tvameva Kevalam Dhartasi

Tvameva Kevalam Hartasi

Tvameva Sarvam Khalvidam Brahmasi

Tvam Sakshadatmasi Nityam


॥Swaroopa Tattva॥

Ritam Vachmi
 Satyam Vachmi 
Ava Tvam Mam
 Ava Vaktaram 
Ava Shrotaram
 Avadataram 
Ava Dhataram Avanuchanamavashishyam 

Ava Paschatat
 Avam Purastat 
Avottaratat
 Ava Dakshinatat 
Avachordhvatat
 Avadharatat 
Sarvato Mam Pahi Pahi Samantat 


Tvam Vangmayastvam Chinmaya।
Tvam Vangmayastvam Brahmamayah

Tvam Sachchidananda Dvitiyosi।
Tvam Pratyaksham Brahmasi।
Tvam Gyanmayo Vignyanmayosi


Sarva Jagadidam Tvatto Jayate।
Sarva Jagadidam Tvattastishthati।
Sarva Jagadidam Tvayi Layameshyati

Sarva Jagadidam Tvayi Pratyeti

Tvam Bhumiraponalo'nilo Nabha

Tvam Chatvarivakpadani।।

Tvam Gunatrayatitah Tvamavasthatrayatitah।
Tvam Dehatrayatitah Tvam Kalatrayatitah।
Tvam Muladhara Sthito'si Nityam।
Tvam Shakti Trayatmakah।।
Tvam Yogino Dhyayanti Nityam।
Tvam Shaktitrayatmakah।।
Tvam Yogino Dhyayanti Nityam।
Tvam Brahma Tvam Vishnustvam Rudrastvam Indrastvam Agnistvam।
Vayustvam Suryastvam Chandramastvam Brahmabhurbhuvah Swarom।।


॥Ganesh Mantra॥

Ganadim Purvamuchcharya Varnadim Tadanantaram।।
Anusvarah Paratarah।। Ardhaendulasitam।।
Tarena Riddham।। Etattava Manusvarupam।।
Gakarah Purva Rupam Akaro Madhyarupam।
Anusvarashchantya Rupam।। Binduruttara Rupam।।
Nadah Sandhanam।। Samhita Sandhih Saisha Ganesh Vidya।।
Ganaka Rishi Nichrudgayatri Chhandah।। Ganapati Devata।।
Om Gam Ganapataye Namah।।


॥Ganesh Gayatri॥

Ekadantaya Vidmahe। Vakratundaya Dhimahi Tanno Danti Prachodayat।।


॥Ganesh Roop॥

Ekadant Chaturhastam Paramankushadharinam।।
Radam Cha Varadam Cha Hastair Vibhranam Mushakadhvajam।।
Raktam Lambodaram Shoorpakarnakam Raktavasasam।।
Rakta Gandhanuliptangam Rakta Pushpaihi Supujitam।।

Bhaktanukampin Devam Jagatkaranam Achyutam।।
Avirbhutam Cha Srishtyadau Prakriteh Purushat Param।।
Evam Dhyayati Yo Nityam Sa Yogi Yoginam Varah।।


॥Ashta Nama Ganapati॥

Namo Vratapataye Namo Ganapataye।। Namo Prathamapataye।।
Namaste’stu Lambodaraya Ekadantaya Vighnanashine Shiva Sutaya।
Shri Varadamurtaye Namonamah।।


॥Phalashruti॥

Etadatharvashirsha Yo'dhite।। Sa Brahmabhuyaya Kalpate।।
Sa Sarvavighnair Na Badhyate Sa Sarvatah Sukha Medhate।।

Sayamadhiyano Divasakritam Papam Nashayati।।
Prataradhiyano Ratikritam Papam Nashayati।।
Sayam Pratah Prayunjano Papodbhavati।
Sarvatradhiyano'pavighno Bhavati।।
Dharmartha Kamamoksham Cha Vidanti।।

Idam Atharvashirsham Shishyayan Deyam।।
Yo Yadi Mohad Dasyati Sa Papiyan Bhavati।।
Sahasravartanat Yam Yam Kamamadhite Tam Tanena Sadhayet।।

Anena Ganapatimabhisinchati Sa Vagmi Bhavati।।
Chaturthyam Manashnan Japati Sa Vidyavan Bhavati।।
Ityartha Vakyam।। Brahmadhyavarannam Vidyat Na Vibheti Kadachaneti।।

Yo Durvankuraish Yajati Sa Vaishravanopamo Bhavati।।
Yo Lajair Yajati Sa Yashovan Bhavati। Sa Medhavan Bhavati।।
Yo Modaka Sahasrena Yajati।
Sa Vanchita Phalam Avapnoti।।
Yah Sajya Samidhvarbhayajati, Sa Sarvam Labhate Sa Sarvam Labhate।।

Ashto Brahmananam Samyakgrahayitva Suryavarchasvi Bhavati।।
Surya Grihe Mahanadyam Pratimhasannidhau Va Japatva Siddha Mantron Bhavati।।

Mahavighnat Pramuchyate।। Mahadoshat Pramuchyate।। Mahapapat Pramuchyate। Sa Sarva Vid Bhavati Sa Sarvavid Bhavati। Ya Evam Veda Ityupanishad।।

Om Bhadram Karnebhih Shrinuyama Devah।
Bhadram Pashyemakshabhiryajatrah।।
Sthirairangais Tushtuvamsastanubhih।
Vyashema Devahitam Yadayuh।।
Om Swasti Na Indro Vriddhashravah।
Swasti Nah Pusha Vishvavedah।
Swasti Nas Tarksyo Arishtanemih।।
Swasti No Brihaspatirdadhatu।।
Om Shantih Shantih Shantih।।।

॥ Iti Shri Ganapatyatharvashirsham Samaptam ॥

 
 
 

Shri Ganesh Atharvashirsha : Lyrics in Sanskrit 

 
श्री गणेशाय नम:।।
॥ शान्ति पाठ ॥ 
ॐ भद्रं कर्णेभि शृणुयाम देवा:।
भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा:।।
स्थिरै रंगै स्तुष्टुवां सहस्तनुभि::।
व्यशेम देवहितं यदायु:।।
 
ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा:।
स्वस्ति न: पूषा विश्ववेदा:।
स्वस्ति न स्तार्क्ष्र्यो अरिष्ट नेमि:।।
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु।।
 
ॐ शांति:। शांति:।। शांति:।।।


।। अथ श्री गणपति अथर्वशीर्ष स्तुति ।।
॥ उपनिषत् ॥
ॐ नमस्ते गणपतये।
त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि।।
त्वमेव केवलं कर्त्ताऽसि।
त्वमेव केवलं धर्तासि ।।
त्वमेव केवलं हर्ताऽसि।
त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि।।
त्वं साक्षादत्मासि नित्यम्।
॥ स्वरूप तत्त्व ॥
ऋतं वच्मि।। सत्यं वच्मि।।
अव त्वं मां।। अव वक्तारं।।
अव श्रोतारं। अवदातारं।।
अव धातारम अवानूचानमवशिष्यं।।
अव पश्चातात्।। अवं पुरस्तात्।।
अवोत्तरातात्।। अव दक्षिणात्तात्।।
अवचोर्ध्वात्तात्।। अवाधरात्तात्।।
सर्वतो माँ पाहि-पाहि समंतात्।।
 
त्वं वाङग्मयचस्त्वं चिन्मय।
त्वं वाङग्मयचस्त्वं ब्रह्ममय:।।
त्वं सच्चिदानंदा द्वितियोऽसि।
त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि।
त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि।।
 
सर्व जगदि‍दं त्वत्तो जायते।
सर्व जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति।
सर्व जगदिदं त्वयि लयमेष्यति।।
सर्व जगदिदं त्वयि प्रत्येति।।
त्वं भूमिरापोनलोऽनिलो नभ:।।
त्वं चत्वारिवाक्पदानी।।
 
त्वं गुणयत्रयातीत: त्वमवस्थात्रयातीत:।
त्वं देहत्रयातीत: त्वं कालत्रयातीत:।
त्वं मूलाधार स्थितोऽसि नित्यं।
त्वं शक्ति त्रयात्मक:।।
त्वां योगिनो ध्यायंति नित्यम्।
त्वं शक्तित्रयात्मक:।।
त्वां योगिनो ध्यायंति नित्यम्।
त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं।
वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चंद्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुव: स्वरोम्।।
॥ गणेश मंत्र ॥ 
गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनंतरं।।
अनुस्वार: परतर:।। अर्धेन्दुलसितं।।
तारेण ऋद्धं।। एतत्तव मनुस्वरूपं।।
गकार: पूर्व रूपं अकारो मध्यरूपं।
अनुस्वारश्चान्त्य रूपं।। बिन्दुरूत्तर रूपं।।
नाद: संधानं।। संहिता संधि: सैषा गणेश विद्या।।
गणक ऋषि: निचृद्रायत्रीछंद:।। ग‍णपति देवता।।
ॐ गं गणपतये नम:।।


॥ गणेश गायत्री ॥
एकदंताय विद्महे। वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नोदंती प्रचोद्यात।।
॥ गणेश रूप ॥
एकदंत चतुर्हस्तं पारामंकुशधारिणम्।।
रदं च वरदं च हस्तै र्विभ्राणं मूषक ध्वजम्।।
रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससम्।।
रक्त गंधाऽनुलिप्तागं रक्तपुष्पै सुपूजितम्।।
 
भक्तानुकंपिन देवं जगत्कारणम्च्युतम्।।
आविर्भूतं च सृष्टयादौ प्रकृतै: पुरुषात्परम।।
एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनांवर:।।
॥ अष्ट नाम गणपति ॥ 
नमो व्रातपतये नमो गणपतये।। नम: प्रथमपत्तये ।।
नमस्तेऽस्तु लंबोदारायैकदंताय विघ्ननाशिने शिव सुताय।
श्री वरदमूर्तये नमोनम:।।


॥ फलश्रुति ॥
एतदथर्वशीर्ष योऽधीते।। स: ब्रह्मभूयाय कल्पते।।
स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स सर्वत: सुख मेधते।।
 
सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति।।
प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति।।
सायं प्रात: प्रयुंजानो पापोद्‍भवति।
सर्वत्राधीयानोऽपविघ्नो भवति।।
धर्मार्थ काममोक्षं च विदंति।।
 
इदमथर्वशीर्षम शिष्यायन देयम।।
यो यदि मोहाददास्यति स पापीयान भवति।।
सहस्त्रावर्तनात् यं यं काममधीते तं तमनेन साधयेत।।
 
अनेन गणपतिमभिषिं‍चति स वाग्मी भ‍वति।।
चतुर्थत्यां मनश्रन्न जपति स विद्यावान् भवति।।
इत्यर्थर्वण वाक्यं।। ब्रह्माद्यारवरणं विद्यात् न विभेती कदाचनेति।।
 
यो दूर्वां कुरैर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति।।
यो लाजैर्यजति स यशोवान भवति।। स: मेधावान भवति।।
यो मोदक सहस्त्रैण यजति।
स वांञ्छित फलम् वाप्नोति।।
य: साज्य समिभ्दर्भयजति, स सर्वं लभते स सर्वं लभते।।
 
अष्टो ब्राह्मणानां सम्यग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति।।
सूर्य गृहे महानद्यां प्रतिभासंनिधौ वा जपत्वा सिद्ध मंत्रोन् भवति।।
 
महाविघ्नात्प्रमुच्यते।। महादोषात्प्रमुच्यते।। महापापात् प्रमुच्यते।स सर्व विद्भवति स सर्वविद्भवति। य एवं वेद इत्युपनिषद।।ॐ भद्रं कर्णेभि शृणुयाम देवा:।
भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा:।।
स्थिरै रंगै स्तुष्टुवां सहस्तनुभि::।
व्यशेम देवहितं यदायु:।।
ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा:।
स्वस्ति न: पूषा विश्ववेदा:।
स्वस्ति न स्तार्क्ष्र्यो अरिष्ट नेमि:।।
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु।।
ॐ शांति:। शांति:।। शांति:।।।
॥ इति श्रीगणपत्यथर्वशीर्षं समाप्तम् ॥
 
  

Shri Ganesh Atharvashirsha : English Pronunciation, Meaning in English and Hindi

Om Bhadram Karnebhih Shrinuyama Devah | Bhadram Pashyemakshabhiryajatraah || Sthirairangais Tushtuvaamsastanubhih | Vyashema Devahitam Yad Ayuh ||

Meaning in English

 • Om Bhadram Karnebhih Shrinuyama Devah: "May we hear with our ears what is auspicious, O gods."
 • Bhadram Pashyemakshabhiryajatraah: "May we see with our eyes what is auspicious, O ye worthy of worship."
 • Sthirairangais Tushtuvaamsastanubhih: "With steady limbs and bodies, may we praise you and enjoy the life span allotted by the gods."
 • Vyashema Devahitam Yad Ayuh: "May we enjoy the life allotted by the gods, doing acts pleasing to the gods."

Meaning in Hindi

 • ॐ भद्रं कर्णेभि शृणुयाम देवा: "हे देवताओं, हम अपने कानों से कल्याणकारी बातें सुनें।"
 • भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा: "हे पूजनीय, हम अपनी आँखों से कल्याणकारी दृश्य देखें।"
 • स्थिरै रंगै स्तुष्टुवां सहस्तनुभि:: "स्थिर अंगों और शरीर के साथ, हम आपकी प्रशंसा करें और देवताओं द्वारा निर्धारित आयु का आनंद लें।"
 • व्यशेम देवहितं यदायु: "हम देवताओं द्वारा निर्धारित आयु का आनंद लें, देवताओं को प्रसन्न करने वाले कर्म करते हुए।"

This shloka encapsulates a universal aspiration for auspiciousness, protection, and the well-being of all, seeking divine grace for a life filled with health, happiness, and spiritual growth.

 

Om Swasti Na Indro Vriddhashravah | Swasti Nah Poosha Vishwavedah || Swasti Nas Tarksyo Arishta Nemih | Swasti No Brihaspatir Dadhatu ||

Meaning in English

 • Om Swasti Na Indro Vriddhashravah: "May Indra of great fame grant us well-being."
 • Swasti Nah Poosha Vishwavedah: "May Pushan, the knower of all worlds, grant us well-being."
 • Swasti Nas Tarksyo Arishta Nemih: "May Tarksya (Garuda), with unharmed wheels, grant us well-being."
 • Swasti No Brihaspatir Dadhatu: "May Brihaspati grant us well-being."

Meaning in Hindi

 • ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा:: "महान यश वाले इंद्र हमें कल्याण प्रदान करें।"
 • स्वस्ति न: पूषा विश्ववेदा:: "समस्त विश्वों के ज्ञाता पूषां हमें कल्याण प्रदान करें।"
 • स्वस्ति न स्तार्क्ष्र्यो अरिष्ट नेमि:: "अक्षत चक्र वाले तार्क्ष्य (गरुड़) हमें कल्याण प्रदान करें।"
 • स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु:: "बृहस्पति हमें कल्याण प्रदान करें।"

This shloka is a powerful invocation that seeks blessings for well-being and prosperity from the gods. It embodies the essence of Vedic prayers, aiming for universal auspiciousness and protection from the deities mentioned, each representing different aspects of cosmic and natural forces, ensuring the welfare of the chanters and their surroundings.

 

Om Namaste Ganapataye | Tvameva Pratyaksham Tatvamasi || Tvameva Kevalam Kartta'si | Tvameva Kevalam Dharta'si || Tvameva Kevalam Harta'si | Tvameva Sarvam Khalvidam Brahmasi || Tvam Sakshadatmasi Nityam |

Meaning in English

 • Om Namaste Ganapataye: "Om, salutations to you, O Lord Ganesha."
 • Tvameva Pratyaksham Tatvamasi: "You alone are the direct embodiment of the Ultimate Reality."
 • Tvameva Kevalam Kartta'si: "You alone are the only Creator."
 • Tvameva Kevalam Dharta'si: "You alone are the only Sustainer."
 • Tvameva Kevalam Harta'si: "You alone are the only Destroyer."
 • Tvameva Sarvam Khalvidam Brahmasi: "You indeed are everything, all this is Brahman."
 • Tvam Sakshadatmasi Nityam: "You are the eternal Self in person."

Meaning in Hindi

 • ॐ नमस्ते गणपतये: "ॐ, आपको नमस्कार हे गणेश जी।"
 • त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि: "आप ही साक्षात अंतिम सत्य हैं।"
 • त्वमेव केवलं कर्त्ताऽसि: "आप ही एकमात्र सृजनहार हैं।"
 • त्वमेव केवलं धर्तासि: "आप ही एकमात्र पालनहार हैं।"
 • त्वमेव केवलं हर्ताऽसि: "आप ही एकमात्र संहारक हैं।"
 • त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि: "आप ही सब कुछ हैं, यह सब ब्रह्म है।"
 • त्वं साक्षादत्मासि नित्यम्: "आप ही नित्य साक्षात् आत्मा हैं।"

This verse encapsulates the essence of devotion and recognition of Lord Ganesha's omnipresence and omnipotence, acknowledging him as the ultimate reality and eternal self that pervades the universe. It reflects the profound spiritual understanding that the divine essence and the self are one and the same, a central concept in Vedantic philosophy.

 

Ritam Vachmi || Satyam Vachmi || Ava Tvam Mam || Ava Vaktaram || Ava Shrotaram Avadataram || Ava Dhataram Avanuchanamavashishyam || Ava Paschatat || Avam Purastat || Avottaratat || Ava Dakshinatat || Avachordhvatat || Avadharatat || Sarvato Mam Pahi-Pahi Samantat ||

Meaning in English

 • Ritam Vachmi: "I speak the cosmic order."
 • Satyam Vachmi: "I speak the truth."
 • Ava Tvam Mam: "Protect me."
 • Ava Vaktaram: "Protect the speaker."
 • Ava Shrotaram Avadataram: "Protect the hearer and the expounder."
 • Ava Dhataram Avanuchanamavashishyam: "Protect the supporter, the teacher, and the learner."
 • Ava Paschatat: "Protect from behind."
 • Avam Purastat: "Protect from the front."
 • Avottaratat: "Protect from the north."
 • Ava Dakshinatat: "Protect from the south."
 • Avachordhvatat: "Protect from above."
 • Avadharatat: "Protect from below."
 • Sarvato Mam Pahi-Pahi Samantat: "Protect me from all sides equally."

Meaning in Hindi

 • ऋतं वच्मि: "मैं ऋत (ब्रह्मांडीय व्यवस्था) को बोलता हूँ।"
 • सत्यं वच्मि: "मैं सत्य को बोलता हूँ।"
 • अव त्वं मां: "मुझे सुरक्षित रख।"
 • अव वक्तारं: "वक्ता की रक्षा कर।"
 • अव श्रोतारं अवदातारं: "श्रोता और व्याख्याता की रक्षा कर।"
 • अव धातारम अवानूचानमवशिष्यं: "समर्थक, शिक्षक और शिष्य की रक्षा कर।"
 • अव पश्चातात: "पीछे से रक्षा कर।"
 • अवं पुरस्तात: "सामने से रक्षा कर।"
 • अवोत्तरातात: "उत्तर दिशा से रक्षा कर।"
 • अव दक्षिणात्तात: "दक्षिण दिशा से रक्षा कर।"
 • अवचोर्ध्वात्तात: "ऊपर से रक्षा कर।"
 • अवाधरात्तात: "नीचे से रक्षा कर।"
 • सर्वतो माँ पाहि-पाहि समंतात: "सभी दिशाओं से मुझे समान रूप से सुरक्षित रख।"

This invocation is a plea for universal protection and the expression of truth and righteousness. It reflects a deep yearning for safety, guidance, and support from the divine in all aspects of life and from every direction, symbolizing the comprehensive coverage of divine protection and the importance of speaking and upholding truth in the Vedic tradition.

 

Tvam Vangmayastvam Chinmaya | Tvam Vangmayastvam Brahmamayah || Tvam Sacchidananda Dvitiyo'si | Tvam Pratyaksham Brahmasi | Tvam Gyanmayo Vigyanmayo'si ||

Meaning in English

 • Tvam Vangmayastvam Chinmaya: "You are composed of speech and You are consciousness."
 • Tvam Vangmayastvam Brahmamayah: "You are composed of speech and You are pervaded by Brahman."
 • Tvam Sacchidananda Dvitiyo'si: "You are the second (none other than) existence, consciousness, and bliss."
 • Tvam Pratyaksham Brahmasi: "You are the direct experience of Brahman."
 • Tvam Gyanmayo Vigyanmayo'si: "You are composed of knowledge and supreme science."

Meaning in Hindi

 • त्वं वाङग्मयचस्त्वं चिन्मय: "तुम वाणी से निर्मित हो और तुम चेतना हो।"
 • त्वं वाङग्मयचस्त्वं ब्रह्ममयः: "तुम वाणी से निर्मित हो और तुम ब्रह्म से व्याप्त हो।"
 • त्वं सच्चिदानंदा द्वितियोऽसि: "तुम सत्य, चेतना और आनंद के अलावा कोई दूसरा नहीं हो।"
 • त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि: "तुम साक्षात ब्रह्म हो।"
 • त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि: "तुम ज्ञान और विज्ञान से निर्मित हो।"

This verse encapsulates the essence of the divine as being the ultimate reality, Brahman, which is the source of all existence, consciousness, and bliss. It highlights the non-dualistic nature of the universe, where the individual self and the cosmic self are one and the same. Through this understanding, it aims to elevate the seeker's consciousness, leading to the realization of their inherent unity with the divine.

 

Sarva Jagadidam Tvatto Jayate | Sarva Jagadidam Tvattastishthati | Sarva Jagadidam Tvayi Layameshyati || Sarva Jagadidam Tvayi Pratyeti || Tvam Bhoomiraponalonilo Nabha: || Tvam Chatvari Vak Padani ||

Meaning in English

 • Sarva Jagadidam Tvatto Jayate: "All this universe comes into existence from You."
 • Sarva Jagadidam Tvattastishthati: "All this universe sustains in You."
 • Sarva Jagadidam Tvayi Layameshyati: "All this universe will dissolve into You."
 • Sarva Jagadidam Tvayi Pratyeti: "All this universe ultimately merges back into You."
 • Tvam Bhoomiraponalonilo Nabha:: "You are the earth, water, fire, air, and ether."
 • Tvam Chatvari Vak Padani: "You are the four levels of speech."

Meaning in Hindi

 • सर्व जगदि‍दं त्वत्तो जायते: "सारा जगत आपसे ही उत्पन्न होता है।"
 • सर्व जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति: "सारा जगत आप में ही टिका है।"
 • सर्व जगदिदं त्वयि लयमेष्यति: "सारा जगत अंत में आप में ही लीन हो जाएगा।"
 • सर्व जगदिदं त्वयि प्रत्येति: "सारा जगत अंततः आप में ही मिल जाता है।"
 • त्वं भूमिरापोनलोऽनिलो नभ:: "आप ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश हैं।"
 • त्वं चत्वारिवाक्पदानी: "आप ही वाणी के चार स्तर हैं।"

This verse from the Vedas or other ancient scriptures captures the essence of the divine as the ultimate source, sustainer, destroyer, and final resting place of the entire universe. It portrays the universe as a manifestation of the divine and emphasizes the non-dual nature of existence, where everything is seen as an expression of the divine. The reference to the divine being the five elements (earth, water, fire, air, ether) and the four levels of speech illustrates the all-pervasive and multifaceted nature of the divine in every aspect of creation.

 

Tvam Gunatrayaatitah Tvam Avasthatrayaatitah | Tvam Dehatrayaatitah Tvam Kaalatrayaatitah | Tvam Mooladhara Sthito'si Nityam | Tvam Shakti Trayatmakah || Tvam Yogino Dhyayanti Nityam | Tvam Brahma Tvam Vishnustvam Rudrastvam Indrastvam Agnistvam | Vayustvam Suryastvam Chandramastvam Brahmabhurbhuvah Swarom ||

Meaning in English

 • Tvam Gunatrayaatitah: "You are beyond the three Gunas (qualities of nature: sattva, rajas, tamas)."
 • Tvam Avasthatrayaatitah: "You are beyond the three states of consciousness (waking, dreaming, deep sleep)."
 • Tvam Dehatrayaatitah: "You are beyond the three bodies (physical, subtle, causal)."
 • Tvam Kaalatrayaatitah: "You are beyond the three periods of time (past, present, future)."
 • Tvam Mooladhara Sthito'si Nityam: "You are eternally seated in the Mooladhara (the root chakra)."
 • Tvam Shakti Trayatmakah: "You embody the three powers."
 • Tvam Yogino Dhyayanti Nityam: "Yogis meditate on You always."
 • Tvam Brahma Tvam Vishnustvam Rudrastvam Indrastvam Agnistvam Vayustvam Suryastvam Chandramastvam Brahmabhurbhuvah Swarom: "You are Brahma, Vishnu, Rudra, Indra, Fire, Air, Sun, Moon, and the essence of the three worlds (earth, atmosphere, and heaven)."

Meaning in Hindi

 • त्वं गुणयत्रयातीतः: "तुम तीनों गुणों (प्रकृति के सत्त्व, रजस, तमस) से परे हो।"
 • त्वं अवस्थात्रयातीतः: "तुम तीनों चेतना की अवस्थाओं (जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति) से परे हो।"
 • त्वं देहत्रयातीतः: "तुम तीनों शरीरों (स्थूल, सूक्ष्म, कारण) से परे हो।"
 • त्वं कालत्रयातीतः: "तुम तीनों काल (भूत, वर्तमान, भविष्य) से परे हो।"
 • त्वं मूलाधार स्थितोऽसि नित्यं: "तुम मूलाधार में सदैव विराजमान हो।"
 • त्वं शक्ति त्रयात्मकः: "तुम तीन शक्तियों का स्वरूप हो।"
 • त्वां योगिनो ध्यायंति नित्यम्: "योगी लोग निरंतर तुम्हारा ध्यान करते हैं।"
 • त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चंद्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुव: स्वरोम्: "तुम ही ब्रह्मा हो, विष्णु हो, रुद्र हो, इंद्र हो, अग्नि हो, वायु हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो और तीनों लोकों (भूर, भुवः, स्वः) का सार हो।"

This verse eloquently expresses the transcendence of the divine over the limitations of material existence and time, emphasizing the eternal presence of the divine within the core of all creation and its manifestation as the fundamental elements and deities governing the cosmos. It invites meditation on the divine as the ultimate reality, beyond all forms and phenomena.

 

Ganadim Purvamuchcharya Varnadim Tadanantaram || Anusvarah Paratarah || Ardhendulasitam || Tarena Ruddham || Etat Tava Manusvarupam || Gakarah Purva Rupam Akaro Madhyarupam || Anusvarashchantya Rupam || Binduruttara Rupam || Nadah Sandhanam || Samhita Sandhih Saisha Ganesha Vidya || Ganaka Rishih Nichrudgayatri Chhandah || Ganapati Devata || Om Gam Ganapataye Namah ||

Meaning in English

 • Ganadim Purvamuchcharya Varnadim Tadanantaram: "First utter the sound of 'Gana', and thereafter the sound of 'Varna'."
 • Anusvarah Paratarah: "The 'Anusvara' (nasal sound) is supreme."
 • Ardhendulasitam: "Adorned with a half-moon (a symbol referring to the nasal sound in Sanskrit phonetics)."
 • Tarena Ruddham: "Enriched with 'Tara' (the sound of 'Ta')."
 • Etat Tava Manusvarupam: "This is your (Ganesha's) form represented by sound."
 • Gakarah Purva Rupam Akaro Madhyarupam: "The sound 'Ga' is your initial form, 'A' is your middle form."
 • Anusvarashchantya Rupam: "The 'Anusvara' is your final form."
 • Binduruttara Rupam: "The 'Bindu' (dot) is your supreme form."
 • Nadah Sandhanam: "The sound is the union."
 • Samhita Sandhih Saisha Ganesha Vidya: "This conjunction of sounds is the Ganesha Vidya (the wisdom of Ganesha)."
 • Ganaka Rishih Nichrudgayatri Chhandah: "Sage Ganaka is the seer, Nichrud Gayatri is the meter."
 • Ganapati Devata: "Ganapati is the deity."
 • Om Gam Ganapataye Namah: "Salutations to Lord Ganesha with the syllable 'Gam'."

Meaning in Hindi

 • गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनंतरं: "सर्वप्रथम 'गण' का उच्चारण करें, उसके बाद 'वर्ण' का।"
 • अनुस्वार: परतर:: "अनुस्वार (नासिक्य ध्वनि) श्रेष्ठ है।"
 • अर्धेन्दुलसितं: "अर्धचंद्र से अलंकृत (संस्कृत ध्वनि विज्ञान में नासिक्य ध्वनि का प्रतीक)।"
 • तारेण ऋद्धं: "'तार' ध्वनि से समृद्ध।"
 • एतत्तव मनुस्वरूपं: "यह आपका (गणेश का) ध्वनि द्वारा प्रतिनिधित स्वरूप है।"
 • गकार: पूर्व रूपं अकारो मध्यरूपं: "'ग' आपका प्रारंभिक स्वरूप है, 'अ' आपका मध्य स्वरूप।"
 • अनुस्वारश्चान्त्य रूपं: "अनुस्वार आपका अंतिम स्वरूप है।"
 • बिन्दुरूत्तर रूपं: "'बिंदु' आपका श्रेष्ठ स्वरूप है।"
 • नाद: संधानं: "ध्वनि संयोजन है।"
 • संहिता संधि: सैषा गणेश विद्या: "ध्वनियों का यह संयोजन गणेश विद्या (गणेश की ज्ञान) है।"
 • गणक ऋषि: निचृद्रायत्रीछंद:: "ऋषि गणक हैं, निचृद गायत्री छंद है।"
 • ग‍णपति देवता: "गणपति देवता हैं।"
 • ॐ गं गणपतये नम:: "'गं' बीज मंत्र के साथ गणपति को नमस्कार है।"

This verse offers a mystical and philosophical insight into the nature of Lord Ganesha, using the symbolic language of Sanskrit phonetics to express his all-encompassing, omnipresent divine essence.

 

Ekadantaya Vidmahe | Vakratundaya Dhimahi | Tanno Danti Prachodayat ||

Meaning in English

 • Ekadantaya Vidmahe: "We meditate upon the one-tusked (Lord Ganesha)."
 • Vakratundaya Dhimahi: "We contemplate the curved-trunk (Lord Ganesha)."
 • Tanno Danti Prachodayat: "May that tusked one inspire and enlighten us."

Meaning in Hindi

 • एकदंताय विद्महे: "हम एक दंत वाले (भगवान गणेश) का ध्यान करते हैं।"
 • वक्रतुण्डाय धीमहि: "हम वक्र तुंड वाले (भगवान गणेश) का चिंतन करते हैं।"
 • तन्नोदंती प्रचोद्यात: "वह दंत वाले हमें प्रेरित करें और प्रकाशित करें।"

The Ganapati Gayatri Mantra encapsulates a spiritual appeal to Lord Ganesha, recognizing his unique features—the single tusk and curved trunk—as symbols of his special powers to remove obstacles and guide the devotee on a path of wisdom and clarity. It's a chant that many devotees use to seek blessings for new beginnings, wisdom, and the successful completion of tasks.

 

Ekadant Chaturhastam Paramankushadharinam || Radam Cha Varadam Cha Hastair Vibhranam Mooshak Dhvajam || Raktam Lambodaram Shoorpakarnakam Raktavasasam || Rakta Gandhanuliptangam Raktapushpai Supoojitam ||

Meaning in English

 • Ekadant Chaturhastam: "The one with the single tusk and four hands."
 • Paramankushadharinam: "Holding a noose and a goad."
 • Radam Cha Varadam Cha Hastair Vibhranam: "In his hands, he holds his tusk and a gesture of blessing."
 • Mooshak Dhvajam: "His flag bears the image of a mouse."
 • Raktam Lambodaram: "He is red in color with a large belly."
 • Shoorpakarnakam Raktavasasam: "He has large ears like winnowing baskets and wears red garments."
 • Rakta Gandhanuliptangam: "His body is anointed with red sandal paste."
 • Raktapushpai Supoojitam: "He is worshipped with red flowers."

Meaning in Hindi

 • एकदंत चतुर्हस्तं: "जो एक दंत और चार हाथों वाले हैं।"
 • पारामंकुशधारिणम्: "जो पाश और अंकुश धारण करते हैं।"
 • रदं च वरदं च हस्तै र्विभ्राणं: "अपने हाथों में अपना दंत और वरदान मुद्रा धारण करते हैं।"
 • मूषक ध्वजम्: "जिनका ध्वज मूषक (चूहे) का प्रतीक है।"
 • रक्तं लम्बोदरं: "जो रक्त वर्ण के और बड़े पेट वाले हैं।"
 • शूर्पकर्णकं रक्तवाससम्: "जिनके कान शूर्प (छलनी) के समान बड़े हैं और जो रक्त वस्त्र धारण करते हैं।"
 • रक्त गंधाऽनुलिप्तागं: "जिनका शरीर रक्त चंदन से लिप्त है।"
 • रक्तपुष्पै सुपूजितम्: "जिनकी पूजा रक्त पुष्पों से की जाती है।"

This verse beautifully articulates the iconic form of Lord Ganesha, emphasizing his attributes that are symbolic of various qualities and powers. Each element of his depiction—from his single tusk, which represents uniqueness and his ability to overcome obstacles, to the mouse as his vehicle, symbolizing humility and the ability to penetrate even the most intricate of barriers—conveys deep spiritual meaning.

 

Bhaktanukampin Devam Jagatkaranchyutam || Aavirbhutam Cha Srishtyaadau Prakritaish Purushaatparam || Evam Dhyayati Yo Nityam Sa Yogi Yoginam Varah ||

Meaning in English

 • Bhaktanukampin Devam: "The deity who is compassionate towards devotees."
 • Jagatkaranchyutam: "The immutable cause of the universe."
 • Aavirbhutam Cha Srishtyaadau: "Manifested at the beginning of creation."
 • Prakritaish Purushaatparam: "Beyond Prakriti (nature) and Purusha (consciousness)."
 • Evam Dhyayati Yo Nityam: "He who meditates in this manner always."
 • Sa Yogi Yoginam Varah: "Is the foremost among yogis."

Meaning in Hindi

 • भक्तानुकंपिन देवं: "भक्तों पर अनुकंपा करने वाले देव।"
 • जगत्कारणम्च्युतम्: "जगत का अच्युत कारण।"
 • आविर्भूतं च सृष्टयादौ: "सृष्टि के आदि में प्रकट हुए।"
 • प्रकृतै: पुरुषात्परम: "प्रकृति और पुरुष से परे।"
 • एवं ध्यायति यो नित्यं: "जो इस प्रकार नित्य ध्यान करता है।"
 • स योगी योगिनांवर: "वह योगियों में श्रेष्ठ है।"

This verse emphasizes the importance of meditation on the divine essence that transcends both the material and the spiritual. It highlights the path for yogis to attain the highest spiritual realization by meditating on the deity who is the compassionate cause of the cosmos and beyond the dualities of existence.

 

Namo Vratapataye Namo Ganapataye || Namah Prathamapattaye || Namaste'stu Lambodaraya Ekadantaya Vighnanashine Shiva Sutaya || Shri Varadamurtaye Namonamah ||

Meaning in English

 • Namo Vratapataye Namo Ganapataye: "Salutations to the lord of multitudes, Salutations to the lord of groups (Ganesha)."
 • Namah Prathamapattaye: "Salutations to the first lord (to be worshipped)."
 • Namaste'stu Lambodaraya Ekadantaya Vighnanashine Shiva Sutaya: "Salutations to you, O Lord with a large belly, the single-tusked one, the destroyer of obstacles, the son of Shiva."
 • Shri Varadamurtaye Namonamah: "Salutations again and again to the deity who grants boons, the embodiment of grace."

Meaning in Hindi

 • नमो व्रातपतये नमो गणपतये: "समूहों के स्वामी को नमस्कार, गणों के स्वामी (गणेश) को नमस्कार।"
 • नम: प्रथमपत्तये: "प्रथम पूज्य देवता को नमस्कार।"
 • नमस्तेऽस्तु लंबोदारायैकदंताय विघ्ननाशिने शिव सुताय: "हे बड़े पेट वाले, एक दांत वाले, विघ्नों का नाश करने वाले, शिव के पुत्र, आपको नमस्कार है।"
 • श्री वरदमूर्तये नमोनमः: "कृपा की मूर्ति, वरदान देने वाले देवता को बार बार नमस्कार।"

This prayer is commonly recited by devotees to invoke Lord Ganesha's blessings, particularly before the commencement of any new venture or at the beginning of prayers, to remove obstacles and ensure success. It encapsulates Ganesha's essence, highlighting his powers, parental heritage, and his benevolent and gracious nature.

 

Etadatharvashirsha Yo'dhite || Sa Brahmabhuyaya Kalpate || Sa Sarvavighnair Na Badhyate Sa Sarvatah Sukha Medhate ||

Meaning in English

 • Etadatharvashirsha Yo'dhite: "Whoever studies this Atharvashirsha (Ganapati Upanishad)"
 • Sa Brahmabhuyaya Kalpate: "Becomes fit to attain Brahman (the ultimate reality)."
 • Sa Sarvavighnair Na Badhyate: "He is not obstructed by any obstacles."
 • Sa Sarvatah Sukha Medhate: "He attains happiness from all sides."

Meaning in Hindi

 • एतदथर्वशीर्ष योऽधीते: "जो कोई इस अथर्वशीर्ष (गणपति उपनिषद) का अध्ययन करता है,"
 • स: ब्रह्मभूयाय कल्पते: "वह ब्रह्म (परम सत्य) को प्राप्त करने के योग्य बन जाता है।"
 • स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते: "वह किसी भी बाधा से बाधित नहीं होता।"
 • स सर्वत: सुख मेधते: "वह सभी ओर से सुख प्राप्त करता है।"

This verse highlights the spiritual and material benefits of engaging with the Ganapati Atharvashirsha, suggesting that its recitation not only aids in overcoming worldly obstacles but also paves the way for the ultimate spiritual attainment. It underscores the power of sacred texts in Hindu tradition to transform the life of the practitioner, granting them peace, prosperity, and spiritual elevation.

 

Sayamadhiyano Divasakritam Papam Nashayati || Prataradhiyano Ratrikritam Papam Nashayati || Sayam Pratah Prayunjano Papodbhavati || Sarvatradhiyano'pavighno Bhavati || Dharmartha Kamamoksham Cha Vidanti ||

Meaning in English

 • Sayamadhiyano Divasakritam Papam Nashayati: "Reciting in the evening destroys the sins committed during the day."
 • Prataradhiyano Ratrikritam Papam Nashayati: "Reciting in the morning destroys the sins committed during the night."
 • Sayam Pratah Prayunjano Papodbhavati: "Engaging in recitation both in the morning and evening leads one away from sin."
 • Sarvatradhiyano'pavighno Bhavati: "One who recites everywhere becomes free from obstacles."
 • Dharmartha Kamamoksham Cha Vidanti: "They understand the principles of righteousness, wealth, pleasure, and liberation."

Meaning in Hindi

 • सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति: "शाम को पठन करने से दिन में किए गए पाप का नाश होता है।"
 • प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति: "सुबह को पठन करने से रात में किए गए पाप का नाश होता है।"
 • सायं प्रात: प्रयुंजानो पापोद्‍भवति: "सुबह और शाम को पठन करने वाला पाप से दूर होता है।"
 • सर्वत्राधीयानोऽपविघ्नो भवति: "हर जगह पठन करने वाला बाधाओं से मुक्त होता है।"
 • धर्मार्थ काममोक्षं च विदंति: "वे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के सिद्धांतों को जानते हैं।"

This verse underscores the transformative power of spiritual practices, suggesting that regular engagement with sacred recitations can purify an individual's actions and thoughts, ultimately leading them towards a path of righteousness and liberation. It advocates for the integration of such practices into daily life as a means to achieve spiritual and moral clarity.

 

Anena Ganapatimabhisinchati Sa Vagmi Bhavati || Chaturthyam Manashranna Japati Sa Vidyavan Bhavati || Ityartha Vakyam || Brahmadyavarannam Vidyat Na Vibheti Kadachaneti ||

Meaning in English

 • Anena Ganapatimabhisinchati Sa Vagmi Bhavati: "He who worships Ganapati with this (ritual) becomes eloquent."
 • Chaturthyam Manashranna Japati Sa Vidyavan Bhavati: "He who recites this on the fourth day (after the new moon), focusing his mind, becomes knowledgeable."
 • Ityartha Vakyam: "This is the statement of the Atharvaveda."
 • Brahmadyavarannam Vidyat Na Vibheti Kadachaneti: "Knowing the invocation of Brahma and others, he never fears."

Meaning in Hindi

 • अनेन गणपतिमभिषिंचति स वाग्मी भवति: "जो इस (अनुष्ठान) द्वारा गणपति की पूजा करता है, वह वाग्मी (वाक् कुशल) बन जाता है।"
 • चतुर्थत्यां मनश्रन्न जपति स विद्यावान् भवति: "जो नवमी के चौथे दिन अपने मन को केंद्रित करके इसका जाप करता है, वह विद्यावान बनता है।"
 • इत्यर्थर्वण वाक्यं: "यह अथर्ववेद का कथन है।"
 • ब्रह्माद्यारवरणं विद्यात् न विभेती कदाचनेति: "ब्रह्मा आदि के आवाहन को जानने वाला कभी भयभीत नहीं होता।"

This verse emphasizes the spiritual and practical benefits of devoutly performing Ganapati rituals and recitations, promising enhanced speech, wisdom, and fearlessness to the devotees. It illustrates the transformative power of devotion and the significance of invoking divine protection in one's life.

 

Ashto Brahmananam Samyagrahayitva Suryavarchasvi Bhavati || Surya Grihe Mahanadyam Pratibhasannidhau Va Japatva Siddha Mantron Bhavati ||

Meaning in English

 • Ashto Brahmananam Samyagrahayitva Suryavarchasvi Bhavati: "By properly invoking the eight Brahmanas, one becomes radiant like the Sun."
 • Surya Grihe Mahanadyam Pratibhasannidhau Va Japatva Siddha Mantron Bhavati: "Reciting (the mantra) near a great river or in the presence of the rising sun, one becomes accomplished in the mantra."

Meaning in Hindi

 • अष्टो ब्राह्मणानां सम्यग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति: "आठ ब्राह्मणों को उचित रूप से आह्वान करके, व्यक्ति सूर्य की भांति तेजस्वी बन जाता है।"
 • सूर्य गृहे महानद्यां प्रतिभासंनिधौ वा जपत्वा सिद्ध मंत्रोन् भवति: "महान नदी के समीप या सूर्योदय के समय मंत्र का जाप करने से, व्यक्ति मंत्र में सिद्ध हो जाता है।"

This verse highlights the importance of the correct performance of rituals and the power of the natural environment in enhancing the efficacy of spiritual practices. It suggests that aligning oneself with the energies of the Sun and nature can lead to spiritual empowerment and mastery over sacred chants.

 

Mahavighnat Pramuchyate || Mahadoshat Pramuchyate || Mahapapat Pramuchyate || Sa Sarva Vidbhavati Sa Sarvavid Bhavati || Ya Evam Veda Ityupanishad ||

Meaning in English

 • Mahavighnat Pramuchyate: "One is freed from great obstacles."
 • Mahadoshat Pramuchyate: "One is freed from great faults."
 • Mahapapat Pramuchyate: "One is freed from great sins."
 • Sa Sarva Vidbhavati Sa Sarvavid Bhavati: "Such a person becomes all-knowing, becomes omniscient."
 • Ya Evam Veda Ityupanishad: "Whoever knows this, thus says the Upanishad."

Meaning in Hindi

 • महाविघ्नात्प्रमुच्यते: "वह महान बाधाओं से मुक्त हो जाता है।"
 • महादोषात्प्रमुच्यते: "वह महान दोषों से मुक्त हो जाता है।"
 • महापापात् प्रमुच्यते: "वह महान पापों से मुक्त हो जाता है।"
 • स सर्व विद्भवति स सर्वविद्भवति: "ऐसा व्यक्ति सर्वज्ञ बन जाता है, सब कुछ जानने वाला बन जाता है।"
 • य एवं वेद इत्युपनिषद: "जो इसे इस प्रकार जानता है, उपनिषद ऐसा कहता है।"

This verse encapsulates the essence of spiritual liberation as described in the Upanishads, emphasizing that understanding and living by these teachings can lead to freedom from the most significant obstacles, mistakes, and sins, thereby attaining ultimate knowledge and enlightenment.

 

Om Bhadram Karnebhih Shrinuyama Devah | Bhadram Pashyemakshabhiryajatraah || Sthirairangais Tushtuvaamsastanubhih | Vyashema Devahitam Yad Ayuh || Om Swasti Na Indro Vriddhashravah | Swasti Nah Poosha Vishwavedah || Swasti Nas Tarksyo Arishta Nemih | Swasti No Brihaspatir Dadhatu || Om Shantih Shantih Shantih ||

Meaning in English

 • Om Bhadram Karnebhih Shrinuyama Devah: "May we hear with our ears what is auspicious, O gods."
 • Bhadram Pashyemakshabhiryajatraah: "May we see with our eyes what is auspicious, O ye worthy of worship."
 • Sthirairangais Tushtuvaamsastanubhih: "With steady limbs and bodies, may we praise you and enjoy the life span allotted by the gods."
 • Vyashema Devahitam Yad Ayuh: "May we spend our lifespan engaging in acts pleasing to the gods."
 • Om Swasti Na Indro Vriddhashravah: "May Indra of great fame bestow well-being upon us."
 • Swasti Nah Poosha Vishwavedah: "May Pushan, the all-knowing, grant us well-being."
 • Swasti Nas Tarksyo Arishta Nemih: "May Tarksya (Garuda), with unharmed wheels, grant us well-being."
 • Swasti No Brihaspatir Dadhatu: "May Brihaspati grant us well-being."
 • Om Shantih Shantih Shantih: "Om Peace, Peace, Peace."

Meaning in Hindi

 • ॐ भद्रं कर्णेभि शृणुयाम देवा: "हे देवताओं, हम अपने कानों से कल्याणकारी बातें सुनें।"
 • भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा: "हे पूज्य, हम अपनी आँखों से कल्याणकारी दृश्य देखें।"
 • स्थिरै रंगै स्तुष्टुवां सहस्तनुभि: "स्थिर अंगों और शरीर के साथ, हम आपकी प्रशंसा करें और देवताओं द्वारा निर्धारित आयु का आनंद लें।"
 • व्यशेम देवहितं यदायु: "हम अपनी आयु देवताओं को प्रसन्न करने वाले कार्यों में व्यतीत करें।"
 • ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा: "महान यश वाले इंद्र हमें कल्याण प्रदान करें।"
 • स्वस्ति न: पूषा विश्ववेदा: "सर्वज्ञ पूषा हमें कल्याण प्रदान करें।"
 • स्वस्ति न स्तार्क्ष्र्यो अरिष्ट नेमि: "अक्षत चक्र वाले तार्क्ष्य (गरुड़) हमें कल्याण प्रदान करें।"
 • स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु: "बृहस्पति हमें कल्याण प्रदान करें।"
 • ॐ शांति: शांति: शांति:: "ॐ शांति, शांति, शांति।"

These verses are invocations for peace, well-being, and auspiciousness, acknowledging the divine's role in the welfare of all beings. They emphasize the desire for a harmonious existence and the end of suffering, reflecting the core spiritual aspirations of the Vedic tradition.

   

  🌼 Related Posts 🌼
  🌼Shri Ganesh Aarti: Lyrics, Meanings & Significance in Hindi and English
  🌼Shri Ganesh Chalisa: Lyrics, Meanings & Significance in Hindi and English
  🌼Ganesh Chaturthi : Important Dates, Significance, Rituals, Do's and Don'ts

   

  Back to blog

  Leave a comment

  Latest Posts